Την ως ανω υποθεση χειριστηκαμε απο κοινου ο γραφων και παρασταθεις με τον καλο συναδελφο Αθανασιο Παυλοπουλο. Ειναι απο τις σημαντικοτερες  αποφασεις του τοπικου Ειρηνοδικειου, μιας και  αποσαφηνιζονται  αρκετα θολα σημεια των ενστασεων των τραπεζων, ειναι δε η πιο “μεγαλη” του σε ποσοστο διαγραφης οφειλων εως σημερα.
*****************************************************************
ΑΡΙΘΜΟΣ 48/2013
ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΒΟΝΙΤΣΑΣ
Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Λευκάδας Χριστίνα Κατσιγιάννη, του ορίσθηκε με την 24/2013 πράξη της Προέδρου Πρωτοδικών Λευκάδας και από τον γραμματέα του Χρήστο Ζουμή.
Η συνεδρίαση έγινε δημόσια και στο ακροατήριο του στις 24 Απριλίου 2013, μεταξύ:
Του Αιτούντα: …………………………………κατοίκου ………………………… Αιτωλοακαρνανίας, ο οποίος εκπροσωπήθηκε στο Δικαστήριο από τον πληρεξούσιο Δικηγόρο του Κωνσταντίνο Παπακασόλα (Πρωτοδικείου Αθηνών , ΑΜΔΣΑ 25836) .
Των μετεχόντων στη δίκη πιστωτών οι οποίοι έχουν καταστεί διάδικοι και παρίστανται ως εξής: 1) Της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «EFG Eurobank Ergasias Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Όθωνος αρ.8 και εκπροσωπείται νόμιμα, 2) Της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε», που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Αιόλου αρ. 86 και εκπροσωπείται νόμιμα 3) Της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα επί οδού Αμερικής αριθμός 4 και εκπροσωπείται νόμιμα, 4) Της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», όπως μετονομάστηκε η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ CREDICOM ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» που εδρεύει στην Ν.Σμύρνη Αττικής, επί της Λεωφόρου Συγγρού αριθμός 187 και εκπροσωπείται νόμιμα, 5) Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Πεσμαζόγλου αρ.2 και εκπροσωπείται νόμιμα, της οποίας δεν παρουσιάσθηκε στο Δικαστήριο ο νόμιμος εκπρόσωπος ούτε εκπροσωπήθηκε στο Δικαστήριο από πληρεξούσιο Δικηγόρο.
Ο αιτών με την από 7-2-2012 αίτησή του (αριθμ. έκθ. Καταθ. 1/8-2-2012), που απηύθυνε προς το Δικαστήριο τούτο και για όσους λόγους εκθέτει στο σχετικό δικόγραφο ζητά να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται σ’ αυτή.
Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης που έγινε κατά την παραπάνω ημερομηνία, μετά από νόμιμη αναβολή των δικασίμων της 26-9-2012, 19-12-2012 και 20-2-2013 και αφού εκφωνήθηκαν τα ονόματα των διαδίκων, αυτοί παραστάθηκαν στο Δικαστήριο, όπως παραπάνω αναφέρεται και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά.
ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Από την με αριθμ.108/14-2-12 έκθεση επιδόσεως του Δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών Κωνσταντίνου Φραντζή, που προσκομίζει και επικαλείται ο αιτών προκύπτει ότι ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της υπό κρίση αιτήσεως με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για την αρχικά ορισθείσα δικάσιμο της 26-9-2012 οπότε αναβλήθηκε, μετά από αναβολές, για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της αποφάσεως, επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στην πέμπτη των καθ’ων αντίστοιχα.
Όμως ο νόμιμος εκπρόσωπος της ανωτέρω πιστώτριας δεν παρουσιάσθηκε στο Δικαστήριο ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο Δικηγόρο, κατά την παραπάνω δικάσιμο κατά την οποία η υπόθεση εκφωνήθηκε από τη σειρά του πινακίου και συνεπώς, ενόψει ότι η αναβολή της συζητήσεως και η εγγραφή της υποθέσεως στο πινάκιο θεωρείται ως κλήτευση προς όλους τους διαδίκους, θα δικαστεί σαν να ήταν παρών (άρθρο 754 παρ. 2, 226 παρ. 4 ΚΠολΔ).
Με την κρινόμενη αίτηση ο αιτών επικαλούμενος έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του προς τις μετέχουσες πιστώτριες Τράπεζες οι οποίες (οφειλές) αναφέρονται στην περιεχόμενη στην αίτηση αναλυτική κατάσταση, ζητά , όπως συνάγεται από την αίτησή του , τη ρύθμιση των χρεών του, σύμφωνα με σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης που υποβάλλει και αφού ληφθούν υπόψη η περιουσιακή και οικογενειακή του κατάσταση που εκθέτει με σκοπό την μερική απαλλαγή του απ’ αυτά.
 Η αίτηση επομένως που είναι αρκούντως ορισμένη, αρμοδίως εισάγεται στο παρόν δικαστήριο για να εκδικασθεί με την εκούσια δικαιοδοσία εφόσον για το παραδεκτό της έχουν προσκομισθεί α) η βεβαίωση η προβλεπόμενη από το άρθρο 2 παρ. 2 του ν. 3869/2010 περί αποτυχίας της απόπειρας εξωδικαστικού συμβιβασμού του δικηγόρου (βλ. προσκ. η από1 -12-2011 βεβαίωση του δικηγόρου Αθανασίου Παυλόπουλου β) υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων της περιουσίας του ίδιου και των πιστωτών του και των απαιτήσεών τους κατά κεφάλαιο τόκους και έξοδα καθώς και για τις μεταβιβάσεις εμπράγματων δικαιωμάτων επί ακινήτων του κατά την τελευταία τριετία.
Περαιτέρω από την αυτεπάγγελτη έρευνα του δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία, προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη σχετική αίτηση του αιτούντα, ούτε έχει εκδοθεί προγενέστερη απόφαση για τη διευθέτηση των οφειλών του με απαλλαγή του από υπόλοιπο χρεών (άρθρο 13 παρ. 2 του ν. 3869/2010.
Η αίτηση λοιπόν είναι νόμιμη και στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 1,4, 8, 9 και 11 του ν. 3869/2010 και πρέπει να ερευνηθεί κατ’ ουσίαν, εφόσον δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ του αιτούντα και των πιστωτών του.
-       Οι μετέχουσες στη δίκη πιστώτριες επίσης ισχυρίσθηκαν ότι ο αιτών δεν τους επέδωσε κατάσταση της περιουσίας και των εισοδημάτων του και ότι ένεκα τούτου η αίτηση είναι απαράδεκτη.
Ο ισχυρισμός αυτός είναι νομικά αβάσιμος καθόσον το άρθρο 5 του ν. 3869/2010 αντικαταστάθηκε με άρθρο 85 παρ. A3 του ν. 3996/2011 και απαιτεί μόνο την επίδοση της αίτησης με ορισμό δικασίμου για την συζήτησή της στην οποία περιέχεται η κατάσταση των πιστωτών και το σχέδιο διευθέτησης.
Στην προκείμενη περίπτωση όλες οι παραπάνω ελλείψεις συμπληρώθηκαν είτε με δήλωση στο ακροατήριο είτε με τις έγγραφες κατατεθείσες προτάσεις του αιτούντα.
-       Περαιτέρω, οι αιτούσες ισχυρίζονται ότι η αίτηση είναι αόριστη διότι δεν εξειδικεύονται τα περιστατικά που συντέλεσαν στην μόνιμη αδυναμία αποπληρωμής των οφειλών του αιτούντα.
Ο ισχυρισμός αυτός είναι νομικά αβάσιμος καθόσον ο νόμος δεν απαιτεί την αναφορά των στοιχείων αυτών, αφού το άρθρο 4 απαιτεί μόνο να αναφέρονται στην αίτηση η κατάσταση των εισοδημάτων του ίδιου και της συζύγου του, ενώ αρκεί η απλή αναφορά ότι έχει περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής τους (άρθρο 1 του ν. 3869/2010).
-       Επίσης πρότειναν την αοριστία του δικογράφουδιότι δεν γίνεται αναφορά του χρόνου συνάψεως των δανεικών συμβάσεων για τις οποίες ζητείται η υπαγωγή στη ρύθμιση.
Η ένσταση αυτή είναι απορριπτέα, διότι δεν είναι υποχρέωση των αιτούντων να αναφέρουν τον εν λόγω λόγο, αλλά οι πιστωτές, σε περίπτωση που το χρέος προκύπτει από συναφθείσα σύμβαση εντός του έτους, δύνανται να το προτείνουν και εν τέλει να εξαιρεθεί της ρύθμισης.
-       Επίσης η δεύτερη των καθ’ ων ισχυρίστηκε ότι η κρινόμενη αίτηση ασκείται καταχρηστικά, επειδή ο αιτών ανέλαβε υπέρμετρες οικονομικές υποχρεώσεις, αν και γνώριζε τις οικονομικές του δυνατότητες.
Η ένσταση αυτή πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη, διότι η απαγόρευση της άσκησης του δικαιώματος, που ορίζει το άρθρο 281 ΑΚ, με τους όρους που αυτό προβλέπει είναι παραδεκτή μόνο για δικαίωμα, το οποίο απορρέει από διατάξεις ουσιαστικού νόμου και όχι από διατάξεις δικονομικές (βλ. σχετ. Α.Π. 1006/1999, ΕλλΔνη. 40/1718, Α.Π. 392/1997, ΕλλΔνη. 38/1842, Εφ,Πειρ. 357/2005, Δ.Ε.Ε. 2005/1066, Εφ.Λαρ. 474/2005, Αρμ. 2005/1768, ΕφΠατρ. 964/2004, Αχ.Νομ. 2005/22, Εφ.Θεσ. 1729/2003, Αρμ. 2004/1401, Εφ.Θρ. 221/2000, DIGESTA 2003/36, Εφ.Δωδ. 280/1998, Ε.Εμπ.Δ. 1999/830, Εφ,Πειρ. 270/1996, Δ.Ε.Ε. 1996/706, ΕφΑθ. 9861/1995, ΕλλΔνη. 39/172, ΕφΑΘ. 6428/1994, Ελλ.Δνη. 36/1547, Εφ,Πειρ. 535/1994, Αρχ.Ν. 1995/415).
-       Τέλος η τέταρτη των καθ’ων πιστώτρια (CREDICOM) ισχυρίζεται ότι το κινητό περιουσιακό στοιχείο του αιτούντα (αυτοκίνητο) θα πρέπει να εξαιρεθεί από την υπαγωγή του στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010, διότι η ίδια εξακολουθεί να είναι κυρία του αυτοκινήτου, αφού η αγορά του έγινε με επιφύλαξη κυριότητας υπέρ του πωλητή. Ο ισχυρισμός αυτός κρίνεται νόμιμος (532 Α.Κ.) και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω κατ’ουσίαν (βλ. Κρητικός σελ.42 σχετικά με τα χρέη υπό αίρεση ή προθεσμία και την εξ αντιδιαστολής ερμηνεία).
Από την χωρίς όρκο κατάθεση του αιτούντα όλα τα προσκομιζόμενα και επικαλούμενα έγγραφα αποδείχθηκαν τα επόμενα:
 Ο αιτών είναι …………………παντρεμένος και έχει τρία ανήλικα τέκνα.
Οι μηνιαίες αποδοχές του ανέρχονται στο ποσόν των 830, 96 ευρώ, όπως ιδιαιτέρως προκύπτει από την ταμειακή βεβαίωση του μηνός Νοεμβρίου 2012.
Η σύζυγος του εχει μηνιαίο εισόδημά που  δεν είναι σταθερό, ώστε να καλύψει τα έξοδα της οικογένειας.
Άλλη πηγή εισοδήματος δεν διαθέτει πέραν του μισθού του. Η οικονομική του κατάσταση δεν πρόκειται να βελτιωθεί λόγω της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας που έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των αποδοχών του και τη δυσκολία για ανεύρεση μόνιμης εργασίας της συζύγου του.
Ο αιτών διαθέτει ένα αυτοκίνητο …………………..που  αγόρασε με δάνειο που έλαβε από την τέταρτη πιστώτρια – καθ’ης, που μέχρι 31-5-2011 μαζί με το κεφάλαιο και τόκους ανερχόταν στο ποσόν των 11.143, 04 ευρώ.
Ο αιτών αγόρασε το ανωτέρω αυτοκίνητο με τον όρο παρακράτησης κυριότητας εκ μέρους της ως άνω πιστώτριας μέχρις αποπληρωμής του τιμήματος, πλην όμως με βάση τα προαναφερόμενα στην αρχή της παρούσας, θα πρέπει να εξαιρεθεί από την υπαγωγή του στη ρύθμιση του ν.3869/2010, διότι η ως άνω πιστώτρια εξακολουθεί να είναι κυρία αυτού, αφού η αγορά του έγινε με επιφύλαξη της κυριότητας.
Επίσης ο αιτών έλαβε τα εξής δάνεια: 1) από την πρώτη πιστώτρια Τράπεζα με την επωνυμία “E.F.G EUROBANK” μετά τη σύναψη της με αριθμό: α) 380165940201 σύμβασης καταναλωτικό δάνειο, που μέχρι την 3-6-2011 ανερχόταν στο ποσόν των 21.847, 48 ευρώ μαζί με το κεφάλαιο και τους τόκους, β) 4134920132649765 σύμβασης πιστωτικής κάρτας, που μέχρι την 3-6-2011, ανερχόταν στο ποσόν των 3.124, 70 ευρώ, μαζί με το κεφάλαιο και τους τόκους 2) από την δεύτερη πιστώτρια με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.» μετά τη σύναψη της α) με αριθμό 000032751708853 σύμβασης καταναλωτικού δανείου, που μέχρι 31-12-2010 ανερχόταν στο ποσόν 4.928, 21 ευρώ, β) 4223309153 σύμβασης καταναλωτικού δανείου ανερχόταν στο ποσόν των 6.920, 43 ευρώ, γ) 4221554924 σύμβασης καταναλωτικού δανείου ανερχόταν στο ποσόν των 580, 49 ευρώ, 3) από την τρίτη πιστώτρια με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» μετά τη σύναψη της 10-40800000003395 σύμβασης καταναλωτικού δανείου, που μέχρι 6-6-2011 ανερχόταν στο ποσόν των 15572, 09 ευρώ. 4) από το πέμπτο των πιστωτριών με την επωνυμία «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» μετά τη σύναψη της αριθμό 4662-174-0 σύμβασης προεγκεκριμένου δανείου που μέχρι 22-6-2011 ανερχόταν το ποσόν των 6.280, 36 ευρώ . Συνολικά λοιπόν ο αιτών έχει χρέος προς ρύθμιση (132.835, 48 +3.211, 73 + 14.499, 81 =) 59.253.76 ευρώ.
Ο αιτών έχει περιέλθει σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία να πληρώσει τις παραπάνω ληξιπρόθεσμες οφειλές του, λόγω της οικονομικής κρίσης η δε αδυναμία του αυτή δεν οφείλεται σε δόλο.
Με βάση όσα προαναφέρθηκαν συντρέχουν στο πρόσωπο του οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή του στη ρύθμιση του ν.3869/2010 και ειδικότερα αυτή του άρθρου 8 παρ. 2.
Το προς διάθεση προς τους πιστωτές του ποσόν λαμβανομένων υπόψη των βασικών και προσωπικών του αναγκών ανέρχεται σε 250 ευρώ το μήνα, ποσό το οποίο βρίσκεται στις οικονομικές του δυνατότητες.
Η ρύθμιση των χρεών του θα γίνει με μηνιαίες καταβολές απ’ ευθείας στους πιο πάνω πιστωτές του που θα ικανοποιηθούν συμμέτρως από τα εισοδήματά του επί τετραετία που θα αρχίζουν την πρώτη ημέρα του επομένου μηνός απ’ αυτόν που δημοσιεύθηκε η παρούσα απόφαση.
Ειδικότερα, όπως προαναφέρθηκε το συνολικό ποσό των οφειλών του αιτούντα ανέρχεται σε 59.253,76 ευρώ: 1) Για τις απαιτήσεις της πρώτης καθ’ης «E.F.G EUROBANK.» α) ποσού 21.847, 48 ευρώ, θα καταβάλλει μηνιαίως το ποσόν των 92,17 ευρώ, και β) ποσού 3.124, 70 ευρώ, θα καταβάλλει μηνιαίως το ποσόν των 13, 18 ευρώ, 2) για τις απαιτήσεις της δεύτερης πιστώτριας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» α) ποσού 4.928, 21 ευρώ, το ποσόν των 20, 79 ευρώ β) ποσού 6.920, 43 ευρώ, το ποσόν των 29, 19 ευρώ μηνιαίως και γ) ποσού 580, 49 ευρώ , το ποσό. _ου 2.44ευρώ.3) Για την απαίτηση της τρίτης το., καθ’ων με την επωνυμία €Τράπεζα Πειραιώς» ποσού 15.572, 09 ευρώ, ΐϋ ποσόν των 65, 70 ευρώ. 4) Πα την απαίτηση του πέμπτου των καθ’ων με την επωνυμία «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ» ποσού 6.280, 36 ευρώ, το ποσόν 26, 49 ευρώ.
Μετά την ολοκλήρωση των καταβολών αυτών στο τέλος της τετραετίας κάθε πιστώτρια θα έχει λάβα τα εξής ποσά: 1) η Τράπεζα «E.F.G EUROBANK.» το ποσόν των 4424 15 <α το ποσόν των 632. 64 ευρώ, ήτοι συνολικά 5.056.8 ευρώ, 2) Η «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ», τα ποσά των 997, 92 ευρώ, 1.401, 12 ευρώ, 117, 12 ευρώ, ήτοι συνολικά (997, 92 + 1401,12 + 117. 12 =) 2632, 48 ευρώ. 3) Η «Τράπεζα Πειραιώς» 3.153, 6 ευρώ και 4) η πέμπτη των καθ’ων με την επωνυμία «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ» το ποσόν των 1.271, 52 ευρώ, δηλαδή ο αιτών θα καταβάλλει στις ανωτέρω πιστώτριές του, συνολικά το ποσόν των (5.056. 8 + 2.632, 48 + 3153, 6 + 1271, 52=) 12.114, 4ευρώ. Ως προς τις υπόλοιπες παραπάνω απαιτήσεις των πιστωτριών από τα καταναλωτικά δάνεια και τις πιστωτικές κάρτες κατά το μέρος που δεν καλύφθηκαν από τις 4ετείς καταβολές, δεν μπορεί να ικανοποιηθούν και απαλλάσσεται ο αιτών.
Με βάση τα ανωτέρω πρέπει η ένδικη αίτηση να γίνει εν μέρει δεκτή και να ρυθμισθούν οι αναφερόμενες στην αίτηση οφειλές του αιτούντος, όπως αναφέρεται στο διατακτικό. Δικαστική δαπάνη δε επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 6 του ν.3869/2010.Εξάλλου εφόσον δεν προβλέπεται δυνατότητα άσκησης ανακοπής ερημοδικίας κατά της αποφάσεως αυτής (άρθ. 14 του ίδιου νόμου) δεν ορίζεται σχετικό παράβολο.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Δικάζει ερήμην της πέμπτης των καθ’ων και κατ’ αντιμωλία των λοιπών διαδίκων .
Απορρίπτει την αίτηση ως προς την ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ CREDICOM ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.»
 Δέχεται εν μέρει την αίτηση .
Ρυθμίζει τα χρέη του αιτούντα με μηνιαίες καταβολές συνολικού ποσού διακοσίων πενήντα (250) ευρώ προς τους πιστωτές του επί μία τετραετίαοι οποίες θα διανέμονται συμμετρικά μεταξύ τους και θα καταβάλλονται την 1η ημέρα του επόμενου μήνα από τη κοινοποίηση της παρούσας απόφασης ως εξής:
1)Για τις απαιτήσεις της πρώτης καθ’ης «E.F.G EUROBANK.» : α) ποσού 21.847, 48 ευρώ, θα καταβάλλει μηνιαίως το ποσόν των 92, 17 ευρώ, και β) ποσού 3.124, 70 ευρώ, θα καταβάλλει μηνιαίως το ποσόν των 13, 18 ευρώ, 2) για τις απαιτήσεις της δεύτερης πιστώτριας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» α) ποσού 4.928, 21 ευρώ, το ποσόν των 20,79 ευρώ β) ποσού 6.920, 43 ευρώ, το ποσόν των 29, 19 ευρώ μηνιαίως και γ) ποσού 580, 49 ευρώ , το ποσόν του 2, 44 ευρώ. 3) Για την απαίτηση της τρίτης των καθ’ων με την επωνυμία «Τράπεζα Πειραιώς» ποσού 15.572, 09 ευρώ, το ποσόν των 65,70 ευρώ, 4) Για την απαίτηση του πέμπτου των καθ’ων με την επωνυμία «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ» ποσού 6.280, 36 ευρώ, το ποσόν 26, 49 ευρώ.
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε στην Βόνιτσα, στο ακροατήριο του Ειρηνοδικείου, στις 21 Ιουνίου 2013, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, απόντων των διαδίκων.
Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                                                                         Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ